Regulamin Centrum Wspinaczkowego Flas

Drogi użytkowniku, pamiętaj!

 

Wspinanie jest aktywnością potencjalnie niebezpieczną mogącą skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu a nawet śmiercią. Każdy wspina się na własną odpowiedzialność! Zarządzający obiektem i właściciel obiektu nie zapewniają ubezpieczenia od następst w nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to, według uznania, korzystający z obiektu zapewnia sobie we własnym zakresie. Zaleca się wykupienie ww. ubezpieczenia do sportów ekstremalnych i niebezpiecznych.

 

 1. Regulamin Centrum Wspinaczkowego obowiązuje wszystkich korzystających z obiektu oraz osoby postronne znajdujące się na jego terenie.
 2. Każdy użytkownik korzystający z Centrum Wspinaczkowego zobowiązany jest do:
  1. A Zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania;
  2. B Uiszczenia opłaty za wstęp zgodnie z aktualnym cennikiem albo okazania dokumentu uprawniającego do wstępu na obiekt;
  3. C Korzystania z obiektu i sprzętu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem;
  4. D Dbania o wzajemne bezpieczeństwo osób wspinających się;
  5. E Posiadania obuwia zamiennego, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z obiektu, oraz stroju sportowego na zmianę;
  6. F Utrzymywanie czystości i porządku na terenie obiektu;
  7. G Zgłaszanie osobie znajdującej się w recepcji wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu, a w szczególności nieprawidłowości mogących zagrażać bezpieczeństwu osób wspinających się oraz innych osób przebywających na terenie obiektu.
 3. Zabrania się:
  1. A Pozostawiania jakichkolwiek rzeczy na materacach;
  2. B Wspinania się, stania lub siedzenia pod osobą będącą już na ścianie;
  3. C Biegania po materacach;
  4. D Niszczenia mienia;
  5. E Wspinania w biżuterii (łańcuszkach, pierścionkach itp.);
  6. F Wspinania z jakimikolwiek przedmiotami w kieszeniach np. telefonem, kluczami.
 4. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane po wcześniej ustalonym terminie z osobami Zarządzającymi obiektem. Grupy te korzystają z obiektu tylko pod nadzorem i w obecności instruktora, który jest odpowiedzialny we własnym zakresie za właściwe zachowanie osób wspinających się oraz za ich bezpieczeństwo.
 5. Osoby korzystające z obiektu robią to na własną odpowiedzialność.
 6. Osoby małoletnie mogą korzystać z obiektu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 7. Ponadto osoby, które nie ukończyły 14 roku życia mogą korzystać z obiektu tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie i bezpieczeństwo.
 8. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 9. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 11. Każdorazowo o dopuszczeniu do korzystania z obiektu decyduje instruktor opiekujący się danego dnia ścianą wspinaczkową. Instruktor może odmówić wpuszczenia na obiekt bez podania przyczyny.
 12. Korzystając ze specjalistycznej tablicy treningowej należy podsunąć materac zabezpieczający pod używane urządzenie tak, aby ewentualny upadek i uderzenie o podłogę zostało maksymalnie zamortyzowane. Układając materac należy przed wszystkim zabezpieczyć się przed skutkami ewentualnego uderzenia głową o podłogę.
 13. Okrycia, ubrania i bagaż osoby korzystające z obiektu mają obowiązek zostawić w szatni.
 14. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający obiektem nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 15. Za zniszczone mienie odpowiedzialność ponosi użytkownik w formie i o wartości ustalonej przez Zarządzających.
 16. Instruktor ma prawo wyprosić z obiektu osoby, które łamią niniejszy regulamin i nie stosują się do jego poleceń, bez zwrotu opłaty wejściowej.
 17. Drobne naprawy i jakiekolwiek zmiany na ścianie mogą być dokonywane tylko przez instruktorów i opiekunów ściany wspinaczkowej.
 18. O wszelkich niebezpiecznych incydentach lub w przypadku nieprzestrzegania regulaminu, a także problemach technicznych (m.in. dotyczących chwytów, materaca, funkcjonowania obiektu) korzystający bezzwłocznie zobowiązany jest poinformować osobę znajdującą się w recepcji.
 19. Sprawy nieregulowane przez niniejszy regulamin rozwiązywane są przez opiekuna obiektu na miejscu w trybie ostatecznym.
 20. Prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu należy do opiekuna obiektu oraz właścicieli Centrum Wspinaczkowego Flash. 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.10.2016 r. do odwołania.

 

Wykupienie biletu wstępu, okazanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obiekt centrum wspinaczkowego lub towarzyszenie osobom wspinającym się, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.